PEGA-VEL, a.s.
PEGA-VEL, a.s. je významný výrobce galanterního zboží - stuhy, prýmky, pruženky, úplety, ovíjené nitě

Povinné informace dle zákona

Představenstvo společnosti
PEGA-VEL, a.s.
se sídlem: Textilní 188/6, Pod Cvilínem, Krnov; PSČ: 794 01; IČ: 651 418 49,

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat
dne 27. června 2017 v 9:00 hod.
v sídle akciové společnosti


Program valné hromady:

  1)   Zahájení, schválení jednacího řádu, volba předsedy valné hromady.
  2)   Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů.
  3)   Výroční zpráva za rok 2016
  4)   Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2016, návrh na rozdělení HV za rok 2016, návrh dividend a tantiém;
  5)   Podnikatelský záměr společnosti na rok 2017;
  6)   Odměňování členů orgánů společnosti za rok 2016 a 2017 do doby konání VH, návrh odměňování členů orgánů společnosti
        v roce 2017 a 2018 do doby konání VH;
  7)   Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti včetně příloh - návrh;
  8)   Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016 a návrhu rozdělení HV;
  9)   Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016;
10)   Schválení odměňování členů orgánů společnosti za r. 2016, 2017, 2018 do konání VH
11)   Schválení rozdělení HV a stanovení dividend a tantiém;
12)   Schválení podnikatelského záměru na rok 2017;
13)   Odvolání a volba členů dozorčí rady;
14)   Schválení smluv o výkonu funkce orgánů společnosti včetně příloh;
15)   Návrh na auditora k ověření účetní závěrky za rok 2017;
16)   Schválení auditora pro rok 2017;
17)   Závěr.

Návrh na usnesení valné hromady :

a)   Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2016
b)   Valná hromada schválila rozdělení HV a stanovení dividend a tantiém
c)   Valná hromada schválila podnikatelský záměr na rok 2017
d)   Valná hromada schválila odměňování členů orgánu společnosti za rok 2016, 2017 a 2018 do doby konání VH
e)   Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce orgánů společnosti včetně příloh
f)   Valná hromada schválila auditora pro rok 2017

Akcionáři mohou od 26. 5. 2017 do dne konání valné hromady nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod do:

-   výroční zprávy za rok 2016,
-   zprávy představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2016
-   návrhu podnikatelského záměru společnosti na rok 2017

Registrace akcionářů na valnou hromadu začíná v 8:30 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je buď už zapsán v seznamu akcionářů a.s. nebo kdo při registraci bude na základě předložených listinných akcií a sdělených informací (jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) v souladu se zákonem zapsán do seznamu akcionářů a.s.

Na valnou hromadu byli pozváni akcionáři, kteří jsou známi představenstvu, členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro finance a audit společnosti PEGA-VEL, a.s.

V jednací místnosti bude k dispozici:

-   Výroční zpráva za rok 2016;
-   Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2016;
-   Podnikatelský záměr společnosti na rok 2017;
-   Stanovy společnosti;
-   Jednací řád valné hromady;
-   Listina přítomných (akcionáři);
-   Presenční listina

 

Ing. Jiří Flašar
předseda představenstva

Krnov 22. května 2017