PEGA-VEL, a.s.
PEGA-VEL, a.s. je významný výrobce galanterního zboží - stuhy, prýmky, pruženky, úplety, ovíjené nitě

Povinné informace dle zákona

Představenstvo společnosti
PEGA-VEL, a.s.
se sídlem: Textilní 188/6, Pod Cvilínem, Krnov; PSČ: 794 01; IČ: 651 418 49,

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat
dne 21. června 2019 v 10:00 hod.
v sídle akciové společnosti


Program valné hromady:

  1)   Zahájení, schválení jednacího řádu, volba předsedy valné hromady
  2)   Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
  3)   Výroční zpráva za rok 2018
  4)   Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2018, návrh na rozdělení HV za rok 2018, návrh dividend a tantiém
  5)   Podnikatelský záměr společnosti na rok 2019
  6)   Odměňování členů orgánů společnosti za rok 2018 a 2019 do doby konání VH
  7)   Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018 a návrhu rozdělení HV
  8)   Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
  9)   Schválení odměňování členů orgánů společnosti za r. 2018 a 2019 do konání VH
10)   Schválení rozdělení HV, schválení dividend a tantiém
11)   Schválení podnikatelského záměru na rok 2019
12)   Návrh na auditora k ověření účetní závěrky za rok 2019
13)   Schválení auditora pro rok 2019
14)   Závěr.

Návrh na usnesení valné hromady :

a)   Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2018
b)   Valná hromada schválila rozdělení HV a stanovení dividend a tantiém
c)   Valná hromada schválila podnikatelský záměr na rok 2019
d)   Valná hromada schválila odměňování členů orgánu společnosti za rok 2018 a 2019 do doby konání VH
e)   Valná hromada schválila auditora pro rok 2019

Akcionáři mohou od 21. 5. 2019 do dne konání valné hromady nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod do:

-   výroční zprávy za rok 2018,
-   zprávy představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2018
-   návrhu podnikatelského záměru společnosti na rok 2019

Registrace akcionářů na valnou hromadu začíná v 9:00 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je buď už zapsán v seznamu akcionářů a.s. nebo kdo při registraci bude na základě předložených listinných akcií a sdělených informací (jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) v souladu se zákonem zapsán do seznamu akcionářů a.s.

Na valnou hromadu byli pozváni akcionáři, kteří jsou známi představenstvu, členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro finance a audit společnosti PEGA-VEL, a.s.

V jednací místnosti bude k dispozici:

-   Výroční zpráva za rok 2018;
-   Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2018;
-   Podnikatelský záměr společnosti na rok 2019;
-   Stanovy společnosti;
-   Jednací řád valné hromady;
-   Listina přítomných (akcionáři);
-   Presenční listina

 

Ing. Jiří Flašar
předseda představenstva

Krnov 17. května 2019


Představenstvo společnosti
PEGA-VEL, a.s.
se sídlem: Textilní 188/6, Pod Cvilínem, Krnov; PSČ: 794 01; IČ: 651 418 49,

svolává mimořádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat
dne 25. března 2019 v 10:00 hod.
v sídle akciové společnosti


Program valné hromady:

  1)   Zahájení, schválení jednacího řádu, volba předsedy valné hromady.
  2)   Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů.
  3)   Odvolání členů představenstva
  4)   Odvolání člena dozorčí rady
  5)   Volba členů představenstva
  6)   Volba členů dozorčí rady
  7)   Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti včetně příloh - návrh
  8)   Schválení smluv o výkonu funkce orgánů společnosti včetně příloh
  9)   Závěr.

Návrh na usnesení valné hromady :

a)   Valná hromada odvolala členy představenstva
b)   Valná hromada odvolala člena dozorčí rady
c)   Valná hromada zvolila členy představenstva
d)   Valná hromada zvolila členy dozorčí rady
e)   Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce orgánů společnosti včetně příloh

Registrace akcionářů na valnou hromadu začíná v 9:00 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je buď už zapsán v seznamu akcionářů a.s. nebo kdo při registraci bude na základě předložených listinných akcií a sdělených informací (jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) v souladu se zákonem zapsán do seznamu akcionářů a.s.

Na valnou hromadu byli pozváni akcionáři, kteří jsou známi představenstvu, členové představenstva, dozorčí rady, výboru pro finance a audit společnosti a nově navržení členové statutárních orgánů společnosti PEGA-VEL, a.s.

V jednací místnosti bude k dispozici:

-   Zákon o obchodních korporacích;
-   Stanovy společnosti;
-   Jednací řád valné hromady;
-   Listina přítomných (akcionáři);
-   Presenční listina

 

Ing. Jiří Flašar
předseda představenstva

Krnov 22. února 2019